REGULAMIN KONKURS „Święta z e-choniki.pl”

§ 1.Postanowienia ogólne.

Organizatorem konkursu o nazwie „Święta z e-choniki.pl” (zwanego dalej "Konkursem") i fundatorem nagród jest sklep e-choinki.pl, Grzegorz Maślanka, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą S.I.T.A. "NEKTON" z siedzibą w Czańcu, ul. Bukowska 41, NIP: 547-020-42-57, Regon: 070278557. 

1. Konkurs przeprowadzony zostanie na stronach serwisu internetowego Facebook administrowanego przez Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/events/686848408141037/ od dnia 28.11.2016 r. Od godziny 0:01 do dnia 05.02.2017 r  do godziny 23:59.

2. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.

3. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

3. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptacją przez uczestnika Regulaminu konkursu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

4. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

5. Nagrody nie mogą być zamienione na ekwiwalent pieniężny. 


§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.


1. Konkurs trwa od dnia 28.11.2016r. Od godziny 0:01 do dnia 05.02.2017 r  do godziny 23:59. Aby wziąć udział w Konkursie należy umieścić zdjęcie choinki zakupionej w sklepie e-choinki.pl na stronie https://www.facebook.com/events/686848408141037/. 

2. Jeden uczestnik Konkursu może umieścić tylko jedno zdjęcie. Jeżeli ten sam uczestnik doda więcej niż jedno zdjecie, Komisja Konkursowa wybierze jedno z nich.


§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.


1. Konkurs przebiega w dwóch etapach:
Etap 1.Osoby biorące udział w konkursie mają za zadanie umieścić na stronie wydarzenia konkursowego (https://www.facebook.com/events/686848408141037/) zdjęcie, wykonane własnoręcznia, ma którymznajduje się choinka zakupiona w sklepie e-choinki.pl. 
Zdjęcie powinno być odbrej jakości pod wzdlędem oświetlenia i ostroości ponieważ, na tym etapie Komisja Konkursowa zdecyduje, które zdjęcia zostaną opublikowane na stronie wydarzenia konkursowego.
W przypadku zaakceptowania i opublikowania zdjecia na stronie wydarzenia konkuroswego, osoba je publikująca otrzyma bon o wartość 200 zł na zakup produtków w sklepie e-choinki.pl.

W przypadku gdy zdjęcie nie zostanie zaakecptowane I nie zostanie opublikowane osoba zgłaszająca je do konkursu otrzyma bon o wartość 50 zł na zakup produtków w sklepie e-choinki.pl.
Etap pierwszy trwa od 28.11.2016 roku do 02.01.2017 roku.


Etap 2.
Po zakończeniu etapu I, w dniu 05.01.2017 r. przez Komisję Konkursową zostaną wyłonieni zwycięzcy dwóch główynych nagród, którzy otrzymają bon o wartość 1000 zł na zakup produtków w sklepie e-choinki.pl.

Bon zniżkowy jest możliwy do wykorzystania przy zakupach powyżej 400 zł.

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest polubienie, byciem fanem, strony firmowej e-choinki.pl  na portalu Facebook pod adresem https://www.facebook.com/echoinkipl/ 
Komisja konkursowa wyłoni zwycięzcę, spośród osób, które spełniają warunki określone w Regulaminie.

2. W skład Komisji Konkursowej wchodzą Grzegorz Maślanka, Agnieszka Maślanka. Maciej Jutrzenka. Organizator zawiadomi zwycięzcę o fakcie uzyskania prawa do nagrody poprzez wiadomość opublikowaną na profilu https://www.facebook.com/echoinkipl/ oraz z stronie wydarzenia konkuroswego na Facebooku (https://www.facebook.com/events/686848408141037/).

3. Nagrody zostanie wysłana na adres e-mail wskazany przez zwycięzcę w wiadomości do organizatora.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych kontaktowych (np. adresu e-mail) oraz innych danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu oraz za wszelkie zmiany tych danych.

5. Uczestniki konkursu biorący, w nim udział, zgadza się na wykorzytsanie przesłanych zdjęć w celach marketingowych aby promować produkty e-choinki.pl. 


§ 5. Nagrody.


Nagrodą w konkursie są:
Nagroda nr 1-2. Dwa bony o wartość 1000 zł na zakup produtków w sklepie e-choinki.pl, przyznane przez Komisję Konkursową.

Nagrody za zaakceptowane I opublikowane zdjęcie na stronie wydarzenia konkuroswego o wartość 200 zł na zakup produtków w sklepie e-choinki.pl.

Nagrody za zaakceptowane ale nie opublikowane zdjęcie na stronie wydarzenia konkuroswego o wartość 50 zł na zakup produtków w sklepie e-choinki.pl.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne.


1. Reklamację dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: S.I.T.A. "NEKTON" z siedzibą w Czańcu, ul. Bukowska 41, w terminie 14 (czternastu) dni od daty powiadomienia i opublikowania zwycięzcy.

2. Reklamacja przesłana po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane. 

3. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.

4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji będzie ostateczna.


§ 7. Ochrona danych osobowych.


1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystane wyłącznie na potrzeby organizatora konkursu.

2. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska lub Nazwy używanej przez uczestnika do identyfikacji na Facebooku.


§ 8. Postanowienia końcowe.


1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie na profilu organizatora pod linkiem http://www.e-choinki.pl/content/17-konkurs-regulamin

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, przy czym zmiany Konkursu nie mogą mieć wpływu na prawo uczestnika do nagrody konkursowej.

4. Wszelkie spory mogące wyniknąć między Organizatorem Konkursu a jego uczestnikami rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

Produkt dodany do listy życzeń
Produkt dodany do porównania.

Trwa aktualizacja asortymentu. Zapraszamy od 1 października.

Ta strona internetowa wykorzystuje pliki Cookies (tzw. ciasteczka).