W dniu 25 maja 2018 r. zmieniły się przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Od tego dnia zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), potocznie zwanego RODO. W związku z powyższym, realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO, przekazujemy w niniejszej Polityce Prywatności niezbędne informacje dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

§ 1

Tożsamość Administratora

 1. Administratorem danych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO jest Grzegorz Maślanka, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Sklep Internetowy e-choinki.pl Grzegorz Maślanka z siedzibą w Czańcu, ul. Bukowska 41, NIP: 547-020-42-57, Regon: 070278557.

 2. Z Administratorem danych można skontaktować się za pośrednictwem adresu pocztowego, wskazanych w kontakcie numerów telefonów oraz Biura Obsługi Klienta na adres: sklep@e-choinki.pl

§ 2

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE.

 2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są w celu realizacji usług świadczonych przez Sklep Internetowy tj. założenia konta zakupowego, prawidłowego zrealizowania złożonego przez Klienta zamówienia, w celu zrealizowania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, a także ze względu na każdy prawnie uzasadniony interes leżący po stronie Administratora. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w innych celach za zgodą i wiedzą Klienta np. w przypadku zgłoszenia swojego udziału w konkursie.

 3. Dane osobowe Klienta przetwarzane są w oparciu o następujące podstawy prawne:

  1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj.: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (np. w przypadku wyrażenia woli udziału w konkursie – szczegóły znajdują się w Regulaminie Konkursu);
  2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj.: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (w celu realizacji usług świadczonych przez Sklep Internetowy tj. założenia konta zakupowego, prawidłowego zrealizowania złożonego przez Klienta zamówienia);
  3. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj.: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. ewidencjonowanie sprzedaży po stronie Administratora);
  4. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz motyw 47 (cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora: ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń, udzielanie odpowiedzi na pytania, wnioski, reklamacje Klienta).

§ 3

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom danych takim jak: podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską w zakresie dostawy zamówienia/korespondencji, podmioty prowadzące działalność płatniczą, podmioty współpracujące z Administratorem przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych, dostawcy usług IT. Mogą to być zarówno odrębni administratorzy danych osobowych, jak i podmioty przetwarzające, z którymi Administrator zawiera umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE.

§ 4

Kryterium czasookresu przechowywania danych osobowych

Administrator przechowuje dane osobowe Klienta do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane tj. na czas realizacji zamówienia, a po tym czasie przez okres, w którym przepisy nakazują Administratorowi przechowywać dane (kryterium przechowywania danych będzie wynikać między innymi z przepisów prawa podatkowego); przez czas konieczny do ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń oraz ze względu na każdy prawnie uzasadniony interes Administratora; do czasu odwołania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych (w przypadku, kiedy proces przetwarzania danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody).

§ 5

Prawa podmiotów danych wynikające z art. 15 – 22 RODO

 1. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania:

  1. dostępu do treści swoich danych (osoba, której przetwarzanie dotyczy może dowiedzieć się jakie dane Administrator przetwarza, w jaki sposób i w jakim celu);

  2. sprostowania swoich danych (osoba, której przetwarzanie dotyczy może zażądać poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych brakujących);

  3. usunięcia swoich danych (jeśli zachodzi jedna z przesłanek wynikających z art. 17 ust. 1 RODO; przesłanki wyłączające możliwość spełnienia żądania usunięcia danych przewidziane są w art. 17 ust. 3 RODO);

  4. ograniczenia przetwarzania (osoba, której przetwarzanie dotyczy może złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania. W przypadku, kiedy wniosek będzie zasadny, Administrator może przetwarzać dane w zakresie przechowywania będąc jednocześnie w zgodzie z art. 18 ust. 2 RODO);

  5. prawo do przenoszenia danych (prawo możliwe do realizowania w momencie, kiedy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której przetwarzanie dotyczy bądź realizacja umowy i przetwarzanie odbywa się w warunkach całkowitego automatyzowania);

  6. prawo wniesienia sprzeciwu (po otrzymaniu takiego żądania Administrator przestaje przetwarzać dane osobowe, co do których został wyrażony sprzeciw, o ile nie wykaże istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów wnioskodawcy, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami);

  7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 2. Klienci mogą realizować w/wym prawa, składając wniosek za pośrednictwem następującego kanału komunikacyjnego: wysyłając e-mail na adres: sklep@e-choinki.pl lub za pośrednictwem adresu pocztowego Administratora.

 3. Administrator bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku – udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z realizacją ww. praw.

 4. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie Jej danych osobowych narusza przepisy prawa.

§ 6

Profilowanie/przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

 1. Dane osobowe Klientów nie będą przez Administratora przetwarzane w sposób, który skutkowałby zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem. Oznacza to, że Administrator nie wykorzystuje systemów informatycznych, które gromadziłyby informacje na temat Klientów i jednocześnie samodzielnie, automatycznie, podejmowałyby decyzje, które mogłyby wywołać wobec Klienta skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Niego wpływać.

 2. Co do zasady Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, aczkolwiek okno wiadomości widoczne na portalu Facebook (za pomocą którego Klient może zadać pytanie pozostawiając swoje dane kontaktowe) lub komunikowanie się z Uczestnikiem organizowanego przez Administratora konkursu za pośrednictwem portalu Facebook, uznaje się za przekazywanie danych do państwa trzeciego ze względu na fakt, iż sam portal społecznościowy jest prowadzony przez Facebook Inc. z siedzibą w USA.

§ 7

Obowiązek lub dobrowolność podania danych osobowych

 1. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, co oznacza, że jest niezbędne do założenia konta zakupowego, złożenia oraz realizacji zamówienia.

 2. Podanie danych do celów przeprowadzania konkursu jest dobrowolne.

§ 8

Polityka cookies

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 2. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

„analityczne" pliki Cookies (niezależnej firmy Google Inc.) - usunięcie tych plików nie uniemożliwia korzystanie z Serwisu. Analityczne pliki Cookies gromadzą informacje o sposobie korzystania z Serwisu przez odwiedzających, typie strony, z jakiej Użytkownicy zostali przekierowani, oraz liczbie odwiedzin Użytkowników i czasie wizyty na tej stronie. Pliki te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania z Serwisu.

 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 2. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies nie wpływają na funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 3. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 4. Administratorem danych osobowych Użytkownika Serwisu jest podmiot wskazany w paragrafie 1 Polityki Prywatności. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu. Administrator przetwarza te dane w celach tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości oraz w celach utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła. Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na zapisywanie plików cookies w urządzeniu końcowym (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). w każdej chwili Użytkownik Serwisu może zmienić ustawienia przeglądarki (zgodnie z pkt 6 paragrafu 8 Polityki Prywatności). Dodatkową podstawą prawną przetwarzania danych Użytkownika Serwisu jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Użytkownik Serwisu posiada prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Użytkownik Serwisu posiada prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Użytkownika Serwisu narusza przepisy RODO.

§ 9

Zmiany w Polityce Prywatności

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

 2. Nowe wersje Polityki Prywatności będą umieszczane na stronie Sklepu Internetowego wraz ze stosownym komunikatem. Zmieniona Polityka Prywatności będzie obowiązywała od dnia umieszczenia stosownego komunikatu na stronie internetowej Administratora.

Produkt dodany do listy życzeń
Produkt dodany do porównania.